Một số bài toán trên đồ thị có kích thước lớn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/01/2013 - 31/03/2013

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: