Luật số lớn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2013 - 31/07/2013

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: