Đại số giao hoán

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc: 01/09/2013 - 28/02/2014

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: