Tối ưu không trơn và nguyên lý biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc: 15/02/2013 - 30/04/2013

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: