Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Hà

Thời gian làm việc: 01/09/2014 - 28/02/2015

Các thành viên:
  1. Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  2. Võ Thanh Tùng - Đại học Duy Tân
Các Hoạt động của Nhóm: