Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc: 01/09/2014 - 30/11/2014

Các thành viên:
  1. Trần Văn Tấn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. Sĩ Đức Quang - Đại học Sư phạm Hà Nội
  3. Tạ Thị Hoài An - Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam
Các Hoạt động của Nhóm: