Giải tích biến phân, Tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2014 - 31/05/2014

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: