Bài toán cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/08/2014 - 31/01/2015

Các thành viên:
  1. Lê Quang Thủy - Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: