Lý thuyết Nevanlinna và các vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/08/2019 - 31/10/2019

Các thành viên:
  1. Sĩ Đức Quang - Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. Tạ Thị Hoài An - Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam
Các Hoạt động của Nhóm: