Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford, hệ số Hilbert và cấu trúc của vành Rees

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2019 - 31/05/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: