Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân với tính đơn điệu suy rộng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/08/2018 - 30/09/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: