Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh cho phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2018 - 31/08/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: