Một số vấn đề trong lý thuyết rẽ nhánh ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/07/2018 - 30/09/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: