Một số bài toán chọn lọc trong Lý thuyết Hệ thống và Điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/10/2012 - 31/12/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: