Giải tích biến phân và một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết các bài toán tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/04/2012 - 31/07/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: