Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc: 01/02/2012 - 31/05/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: