Số học, Hình học và Đối đồng điều Galois của nhóm đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2012 - 31/10/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: