Môđun không ổn định và phạm trù các hàm tử

Chủ nhiệm đề tài: Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc: 01/08/2012 - 30/09/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: