Các phương pháp thống kê hiện đại trong Học máy

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 18/06/2012 - 18/08/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: