Biểu diễn tổng bình phương, bài toán moment và tối ưu đa thức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2012 - 31/10/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: