Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật điện toán tiến hóa trong việc xấp xỉ các lời giải của bài toán tối ưu đa mục tiêu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/07/2012 - 31/12/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: