Lý thuyết D-mođun và cấu trúc lược đồ nhóm

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/08/2012 - 30/09/2012

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: