Một số vấn đề chọn lọc trong đại số địa phương liên quan đến hình học đại số và đại số đồng điều

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/10/2017 - 31/01/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: