Tìm kiếm các thiết kế D-efficient theo dạng gấp (foldover) cho các thí nghiệm có các nhân tố hỗn hợp ở 2 mức và 3 mức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/06/2017 - 31/08/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: