Các điều kiện tối ưu bậc hai không cách biệt của các bài toán điều khiển tối ưu được cho bởi các phương trình đạo hàm riêng với ràng buộc trạng thái

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/01/2017 - 31/03/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: