Hình học của các đa tạp phức

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc: 01/11/2017 - 28/02/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: