Hoạt động Tô pô Đại số tại VIASM năm 2017

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc: 01/07/2017 - 31/10/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: