Nghiệm số và dáng điệu tiệm cận của phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không Lipschitz

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2017 - 30/06/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: