Một số vấn đề về xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới và hàm chỉnh hình

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/01/2017 - 30/04/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: