Các phương pháp học máy thống kê tiên tiến và ứng dụng trong khai thác bệnh án điện tử

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 29/01/2016 - 31/03/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: