Tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành

Thời gian làm việc: 01/04/2016 - 31/07/2016

Các thành viên:
  1. Lê Văn Thành - Đại học Vinh
  2. Vũ Thị Ngọc Ánh - Đại học Hoa Lư
Các Hoạt động của Nhóm: