Tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/04/2016 - 31/07/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: