Ước lượng L^p và Holder cho một số Phương Trình Đạo Hàm Riêng trong không gian phức nhiều biến

Chủ nhiệm đề tài: Trần Vũ Khanh

Thời gian làm việc: 25/04/2016 - 12/09/2016

Các thành viên:
  1. Lý Kim Hà - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hồ Chí Minh
  2. Trần Vũ Khanh - Đại Học Wollongong, Úc
  3. Andrew Raich - University of Arkansas
Các Hoạt động của Nhóm: