Ước lượng L^p và Holder cho một số Phương Trình Đạo Hàm Riêng trong không gian phức nhiều biến

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 25/04/2016 - 12/09/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: