Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/10/2016 - 31/01/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: