Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Dũng

Thời gian làm việc: 01/10/2016 - 31/01/2017

Các thành viên:
  1. Đinh Dũng - Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội
  2. Vladimir Temlyakov - University of South Carolina
Các Hoạt động của Nhóm: