Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và giải tích biến phân

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 15/02/2016 - 15/06/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: