Bài toán dạng tách tổng quát và bài toán cân bằng tách

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Kỳ Anh

Thời gian làm việc: 01/09/2016 - 31/01/2017

Các thành viên:
  1. Stephan Dempe -
  2. Lê Dũng Mưu - Viện Toán học, VAST
  3. Phạm Kỳ Anh - Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Các Hoạt động của Nhóm: