Một số vấn đề về hình học và kỳ dị của đường cong, mặt cong đại số affine và ánh xạ đa thức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/09/2016 - 31/01/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: