Một số vấn đề về hình học và kỳ dị của đường cong, mặt cong đại số affine và ánh xạ đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Châu

Thời gian làm việc: 01/09/2016 - 31/01/2017

Các thành viên:
  1. Nguyễn Văn Châu - Viện Toán học, VAST
  2. Lê Quý Thường - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội
  3. Phó Đức Tài - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
  4. Nguyễn Tất Thắng - Viện Toán học, VAST
Các Hoạt động của Nhóm: