Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2016 - 31/07/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: