FBSDEs và phương pháp xác suất đối với bài toán điều khiển ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Stephan Ankirchner

Thời gian làm việc: 01/08/2016 - 10/09/2016

Các thành viên:
  1. Nabil KAZI-TANI - Université de Lyon 1
  2. Stephan Ankirchner - University of Jena
Các Hoạt động của Nhóm: