FBSDEs và phương pháp xác suất đối với bài toán điều khiển ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/08/2016 - 10/09/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: