Testing the theory of implicatures using quantitative data from Vietnamese

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Hữu Tuệ

Thời gian làm việc: 20/05/2016 - 20/08/2016

Các thành viên:
  1. Trịnh Hữu Tuệ - University of Wisconsin - Milwaukeee
  2. Lương Chi Mai - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
  3. Andreas Haida - Humbold University of Berlin
Các Hoạt động của Nhóm: