Các bất đẳng thức chuẩn cho các toán tử Hardy-Cesaro

Chủ nhiệm đề tài: Thái Thuần Quang

Thời gian làm việc: 01/04/2016 - 31/07/2016

Các thành viên:
  1. Lương Đăng Kỳ - Đại học Quy Nhơn
  2. Hà Duy Hưng - Trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội
  3. Thái Thuần Quang - Đại học Quy Nhơn
Các Hoạt động của Nhóm: