Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/09/2016 - 31/12/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: