Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Văn Ngãi

Thời gian làm việc: 01/09/2016 - 31/12/2016

Các thành viên:
  1. Huỳnh Văn Ngãi - Đại học Quy Nhơn
  2. Phan Nhật Tĩnh - Đaị học Khoa học Huế
Các Hoạt động của Nhóm: