Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Vui

Thời gian làm việc: 01/01/2016 - 31/05/2016

Các thành viên:
  1. Phạm Tiến Sơn - Trường Đại học Đà Lạt
  2. Hồ Minh Toàn - Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam
  3. Phan Thanh Tùng - Đại học Thương mại
  4. Đinh Sĩ Tiệp - Viện Toán học, VAST
  5. Nguyễn Tất Thắng - Viện Toán học, VAST
  6. Jean Bernard Lasserre - LAAS-CNRS, 7 avenue du Colonel Roche, BP
  7. Hà Huy Vui - Viện Toán học
  8. Nguyễn Thị Thảo - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: