Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/01/2016 - 31/05/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: