Một số tính chất đại số của đồ thị và mối liên hệ với hệ Chip Firing Game

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc: 01/03/2016 - 31/12/2016

Các thành viên:
  1. Christophe Crespelle - Đại học ENS de Lyon, Pháp
  2. Nguyễn Hoàng Thạch - Viện Toán học
  3. Kevin Perrot - Ecole Normale Superieure de Lyon
  4. Phan Thị Hà Dương - Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam
  5. Đỗ Duy Hiếu - Viện Toán học, VAST
Các Hoạt động của Nhóm: