Một số tính chất đại số của đồ thị và mối liên hệ với hệ Chip Firing Game

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2016 - 31/12/2016

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: