Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Trí

Thời gian làm việc: 01/09/2016 - 31/01/2017

Các thành viên:
  1. Dương Trọng Luyện - Đại học Hoa Lư
  2. Đào Quang Khải - Viện Toán học, VAST
  3. Nguyễn Minh Trí - Viện Toán học, VAST
Các Hoạt động của Nhóm: