Một số bài toán định tính trong lý thuyết điều khiển các hệ động lực lai và chuyển mạch chịu nhiễu tham số và không chắc chắn

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/06/2020 - 31/08/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: