Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích biến phân và Lý thuyết tối ưu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2020 - 31/07/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: