Nghiên cứu định tính và định lượng về bài toán ngược trong phương trình elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/06/2020 - 31/08/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: