Lý thuyết thế vị và hình học phức

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoàng Hiệp

Thời gian làm việc: 01/08/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Vũ Việt Hùng - Đại học Tây Bắc
  2. Nguyễn Văn Phú - Đại học Điện lực
  3. Phạm Hoàng Hiệp - Đại học Sư phạm Hà Nội – Đại học Aix-Marseille
Các Hoạt động của Nhóm: