D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2015 - 31/05/2015

Các thành viên:
  1. Phùng Hồ Hải - Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  2. Ngô Lâm Xuân Châu - Đại học Quy Nhơn
  3. Nguyễn An Khương - Đại học Kỹ thuật Công nghệ Hồ Chí Minh
  4. Nguyễn Chu Gia Vượng - Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam
Các Hoạt động của Nhóm: