Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/10/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: