Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bích Huy

Thời gian làm việc: 01/10/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Nguyễn Bích Huy - Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
  2. Lê Xuân Trường - Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
Các Hoạt động của Nhóm: